home fonte-trainingen
maatwerk in trainingen
coachtrajecten

Stichting Helpende Hand

Financieel jaarverslag en meerjarenbeleidsplan

Wil je weten wat er met het binnenkomende geld gebeurt?
Wij zijn er trots op dat nagenoeg iedere euro die binnenkomt -alleen op de noodzakelijke bankkosten na- daadwerkelijk aan hulp wordt besteed. Om deze reden hebben we ook besloten om geen eigen website te bouwen en te onderhouden (want dat kost geld), maar om slechts te communiceren via Facebook ('Helpende Hand - Noodhulp aan Nepal').
Om toch het financieel jaarverslag te kunnen publiceren, maken we gebruik van deze gastpagina op de website van Fonte trainingen.
In onderstaand document is het financieel jaarverslag en het meerjarenplan te vinden.
BELEIDSPLAN STICHTING HELPENDE HAND 2017/2020

Doelstelling Stichting Helpende Hand

In eerste instantie is Stichting Helpende Hand opgericht om kinderen van arme gidsen/dragers in Nepal naar school te helpen gaan, met de nadruk bij kinderen op ‘meisjes’, gezien het feit dat er in het straatarme Nepal voor meisjes veel minder geld aan scholing wordt uitgegeven dan aan jongens (en ook dat is al erg weinig).

In 2015 vond de serie aardbevingen plaats in Nepal, waardoor het toerisme in éen klap stil kwam te liggen en veel gidsen en dragers zonder werk kwamen te zitten. Eén van de bestuursleden van Helpende Hand begon samen met iemand anders een particulier initiatief om geld in te zamelen voor een kleinschalig hulpproject. Dit hulpplan, tezamen met de opgehaalde gelden, werd al snel ondergebracht bij de Stichting Helpende Hand. Daardoor werd de doelstelling van de stichting uitgebreid met algemene financiële hulp aan gezinnen/kinderen die door de aardbeving nog verder in de armoede terecht waren gekomen. Hiertoe is in 2015 een wijziging aangebracht in de statuten van de stichting.
Deze aardbevings-hulp eindigt in juni 2017, en dan is het hoofddoel van de stichting weer om arme kinderen te helpen naar school te laten gaan.


Werkzaamheden Stichting en besteding vermogen

Tot en met juni 2017 bestaan de activiteiten van de stichting uit twee pijlers:
1e – rechtstreekse financiële hulp bieden aan 5 arme gezinnen in Nepal.
Hiertoe wordt er sinds medio 2015 maandelijks een bedrag overgemaakt naar Nepal, dat bestemd is voor 5 geselecteerde gezinnen. Ieder gezin krijgt gedurende twee jaar na de aardbevingen (= tot juni 2017) een maandelijks bedrag van € 50 euro overgemaakt waarmee zij weer in staat zijn om te eten en te wonen. Alle gezinnen zijn gedupeerd door de aardbeving, aangezien zij geen inkomsten meer hebben uit de sterk gekrompen toeristische industrie.

2e – betaling van schoolgelden van kinderen uit arme gezinnen
Stichting Helpende Hand ondersteunt kinderen en hun gezinnen door betaling van hun schoolgeld. In 2017 zijn dat 5 kinderen, en dat aantal mag groeien als er sponsors tegenover staan. Voor de praktische uitvoering van de betalingen enz. (die rechtstreeks naar de scholen worden overgemaakt om nergens de mogelijkheid te bieden het schoolgeld aan andere zaken te besteden) wordt de hulp gebruikt van de ons bekende en bevriende, betrouwbare Kamal Sunawar. Hij is degene die controleert of de rekeningen terecht zijn, of de bankrekeningnummers kloppen, en ook of de kinderen daadwerkelijk naar die school gaan (daar aanwezig zijn).


Werving van giften voor onze langdurige verplichtingen

Stichting Helpende Hand is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid die zij neemt door een kind te sponsoren in de vorm van schoolgeld op een voor hen onbetaalbare school. Voor een arm gezin is het jaarlijkse schoolgeld, geld voor uniformen, boeken enz., niet op te brengen.

Als wij een kind sponsoren en haar/hem naar een voor het eigen gezin onbetaalbare school laten gaan, geven wij het kind een zeer waardevolle toekomstkans in de vorm van een goede educatie. Deze educatie zal de kans aanzienlijk vergroten dat het kind later een betere toekomst voor zichzelf realiseert.
Maar het betekent tegelijkertijd dat wij het kind een nieuwe omgeving geven, een nieuwe wereld laten leren kennen, nieuwe vrienden helpen maken …. die wij niet meer voortijdig kunnen stoppen doordat bijvoorbeeld de geldstroom opdroogt voordat de schoolopleiding is afgelopen.
Als wij een kind naar school helpen, is dat voor een periode van 12 jaar, dus tot het einde van de Nepalese schoolperiode (kinderen gaan daar van ca. 3 jaar tot 15 jaar naar dezelfde school).

Belangrijk is dus dat wij ons niet vertillen aan langdurige financiële verplichtingen waartegenover geen concrete inkomstentoezeggingen staan. En tegelijkertijd is het voor de bestuursleden een uitdaging om in toegezegde hulp te kunnen voorzien.

Om deze reden heeft het stichtingsbestuur als uitgangspunt voor ieder volgend kind waarvoor wij schoolgeld gaan betalen, zoveel mogelijk een eigen geldstroom te garanderen die doorloopt tot het einde van de schooltijd van dit kind. Praktisch vertaald betekent dit dat wij nieuwe sponsoren vragen of zij bereid zijn een langdurige verantwoordelijkheid op zich te nemen, een groepje mensen om zich heen willen verzamelen die deze langdurige verplichting op zich willen nemen, danwel een eenmalige storting willen doen.
Het is noodzakelijk dat voor iedere nieuwe sponsoring voor 1 kind minimaal €40,- per maand / €500,- per jaar / eenmalig €6000,- aan donaties toegezegd krijgen.
De tweede praktische vertaling hiervan is dat wij pas een volgend kind gaan sponsoren als aan bovenstaande geldstroom-wensen is voldaan.
Dit wil niet zeggen dat sponsors die tot bovenstaande niet bereid zijn, niet welkom zijn. Het is nl. ook noodzakelijk om een soort ‘noodpotje’ te hebben voor gevallen waarin sponsoring tóch weg valt en het kind nog verder geholpen moet worden. Bovendien kan de vergoeding van Kamal voor zijn controle diensten hieruit betaald worden.
Daarvoor kunnen deze ‘losse’ gelden goed worden ingezet, ten opzichte van de ‘aan een specifiek kind toegewezen geldstromen’ waarover hierboven wordt gesproken.

Een en ander zal steeds duidelijk zichtbaar moeten zijn in de jaarrekeningen en of begrotingen.

Om de donateurs betrokken te houden bij de hulpactiviteiten beheert de Stichting een Facebookpagina. Deze pagina wordt bijgehouden door sympathisant Nellie Wijffelaars, waarvoor wij haar dank zeggen.

het bestuur,
mei 2017


Jaarverslag STICHTING HELPENDE HAND 2016

1e activiteit in 2016: helpen met het lenigen van de nood ontstaan uit de aardbevingen in 2015. Dit gebeurde door het maandelijkse doneren van een bedrag van 50,-* aan 5 geselecteerde gezinnen. (50 euro is ongeveer te vergelijken met een half minimum-maandsalaris).
Bestuurslid Linda Mol maakte in 2016 maandelijks een bedrag over naar onze contactpersoon in Kathmandu, Kamal Sunawar. Het geld werd overgemaakt via WorldRemit (lage transferkosten) en werd contant opgehaald door Kamal. Hij verdeelde het geld over de 5 gezinnen (zijn gezin is daar 1 van). Vervolgens gaven de andere gezinnen zo vaak als het Nepalese internet het toestond een bevestiging van de ontvangst van het bedrag aan Linda.

*Het bedrag fluctueerde per maand vanwege de wisselende geldkoersen. Er werd steeds geprobeerd om het te verdelen bedrag af te ronden, zodat de verdeling over de 5 gezinnen makkelijk uitvoerbaar was. Inclusief transferkosten kwamen deze bedragen steeds uit ergens tussen de € 255 en € 270 euro.2e activiteit in 2016: betaling van schoolgelden van kinderen uit arme gezinnen
Helpende Hand steunde in 2016 5 kinderen door betaling van hun schoolgeld. Hiertoe maakte bestuurslid Hannie Sanders de schoolgelden rechtstreeks over naar 2 scholen in Kathmandu en naar 1 school in een nabijgelegen dorp. Hierin werd zij bijgestaan door hulp van onze contactpersoon in Kathmandu, Kamal Sunawar. Hij is degene die controleerde of de rekeningen terecht waren, of de bankrekeningnummers klopten, en ook of de kinderen daadwerkelijk naar die school gingen (daar aanwezig waren).
Voor deze en bij punt 1 genoemde werkzaamheden, die best veel tijd kosten en ook veel reiskilometers betekenden, ontving Kamal een maandelijkse vergoeding van € 20 euro per maand.


De schoolkosten van Angel Magar bleken in schooljaar 2015/2016 te zijn verhoogd met een aanzienlijke post voor reiskosten. Bij navraag bleek dat het gezin van Angel na de aardbeving in een veel verder gelegen buurt van Kathmandu terecht waren gekomen, en dat de ouders Angel niet naar school konden brengen. Aangezien deze kosten te hoog waren voor de ouders en tevens een direct gevolg zijn van de aardbeving, besloot het bestuur hierover dat deze kosten niet ten laste komen van de directe donor van Angel (Nellie Wijffelaars), maar ten laste van de noodhulp-inkomsten.


Werving van giften

Vanaf de start van Stichting Helpende Hand zijn er donateurs die af en toe geld storten, en er zijn maanddonateurs. De op deze wijze binnenkomende gelden waren passend voor de uitgaven die gedaan werden voor de 2 schoolgaande kinderen die gesteund werden.
Door de inzamelingsactie n.a.v. de aardbeving in 2015 is er opeens een grote som geld binnengekomen bij de Stichting, ca. € 15.000 euro, en tevens zijn er nieuwe maanddonateurs bijgekomen. Sommigen legden zich vast voor 1 jaar doneren (en zijn inmiddels gestopt); anderen geven nog steeds maandelijks een klein of iets groter bedrag.

Het geld dat momenteel in kas is en dat verwacht mag worden nog binnen te komen vanuit toezeggingen door donateurs, is voldoende voor de huidige geplande hulpacties. Dus: voldoende voor maandhulp aan de 5 gezinnen totaan medio 2017 + voor de schoolgelden van de kinderen die momenteel worden gesteund.

Er komen echter ook met enige regelmaat nieuwe ondersteuningsverzoeken binnen bij Stichting Helpende Hand.
Het bestuur heeft hierover besloten dat het noodzakelijk is om voor iedere nieuwe toezegging (qua schoolgeldbetaling voor 1 kind) minimaal € 600,- per jaar/ € 50 euro aan maanddonaties toegezegd te krijgen.

Hierbij moeten we goed rekening houden met het gegeven dat we een morele verplichting aangaan om het kind gedurende 12 jaar te ondersteunen: eenmaal begonnen op de school die te duur is voor het gezin zelf, zou het bijna onmenselijk zijn om na een paar jaar te stoppen met betalen waardoor het kind van school af moet.
Bovendien moet ook steeds bedacht worden dat het Nepalese schoolsysteem zo in elkaar zit dat de schoolgelden iedere volgende klas hoger worden. Ook hebben we na de aardbeving een aanzienlijke verhoging gezien van de schoolgelden.

Belangrijk is dus dat wij ons niet vertillen aan langdurige financiële verplichtingen waartegenover geen concrete inkomstentoezeggingen staan. En tegelijkertijd is het voor de bestuursleden een uitdaging om in gevraagde hulp te kunnen voorzien.
Om deze reden hadden de drie afzonderlijke bestuursleden zich ten doel gesteld om ieder jaar 2 nieuwe maanddonateurs te werven. Dit mede omdat we ervan uit moeten gaan dat er regelmatig donateurs zullen besluiten te stoppen met doneren, terwijl de schoolkosten uiteraard gewoon verder lopen.

Om de donateurs betrokken te houden bij de hulpactiviteiten beheert de Stichting een Facebookpagina. Deze pagina wordt bijgehouden door sympathisant Nellie Wijffelaars, waarvoor wij haar dank zeggen.

De jaarrekening wordt met veel deskundigheid en geduld opgesteld door een andere sympathisant, de heer Joop de Smit , waarvoor wij hem eveneens zeer veel dank verschuldigd zijn.
Gezamenlijk is besloten dat het het meest overzichtelijk is als de inkomsten/donateurs rechtstreeks gekoppeld worden aan een kind.


Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag is uiteraard openbaar en voor ieder in te zien. Om technische redenen zijn de balansen niet opneembaar in deze pagina, maar als je een berichtje stuurt naar lindamol61@gmail.com, dan krijg je een rechtstreekse inlogmogelijkheid toegestuurd.